E-poe kasutustingimused, privaatsuspoliitika, isikuandmete töötlemine

Tellimuse muutmine ja tühistamine

 1. Kliendil on järgmistel juhtudel õigus Sonepari poolt kinnitatud tellimust muuta või tühistada, teatades sellest soovist kliendihaldurit e-maili teel:
  1. enne toote väljastamist, välja arvatud juhul, kui ostetud toote puhul ei ole tegemist laokaubaga vaid Sonepari poolt Kliendile eraldi pakkumise alusel tootjalt tellitud tootega (Eritellimus)
  2. tellimuse muutmisel ja hinnalisema toote väljavalimisel on Klient kohustatud täiendavalt tasuma uue toote hinnast puuduoleva summa, mille jaoks saadame Kliendi e-mailile uue tellimuse kinnituse. 
 2. Soneparil on õigus loobuda esitatud tellimuse kinnitamisest või juba kinnitatud tellimust muuta või tühistada ja loobuda tellitud toote väljastamisest/tarnimisest:
  1. kui toote hind ja/või kirjeldus e-poes ei vasta inimliku eksituse tõttu või tehniliste probleemide tõttu tegelikkusele
  2. kui tellitud toode ei ole laos
 3. Kui Kliendi poolt esitatud informatsioon ei vasta tegelikkusele (nt tellimuse esitanud isikul puudub esindusõigus vms) ja/või muul Sonepari müügitingimustes ettenähtud juhtudel. 
 4. Sonepar teavitab Klienti tellimuse kinnitamata jätmisest, muutmisest või tühistamisest e-maili teel

 

Sonepar Eesti AS töökohale kandideerija isikuandmete õiglase töötlemise teatis

1. Vastutav töötleja
Sonepar Eesti Aktsiaselts
Kesk-Sõjamäe tn 3a
11415 TALLINN, EESTI
(edaspidi ”Meie” või ”Sonepar”)

2. Käesoleva registri kontaktisik 
Kerstin Kürsa
Kesk-Sõjamäe tn 3a
11415 TALLINN
privacy@sonepar.ee

3. Registri nimetus

TÖÖKOHALE KANDIDEERIJATE REGISTER

4. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on: 

 • Vastutava töötleja või kandideerija juriidiliste kohustuste täitmine ja õiguste teostamine tööõiguse valdkonnas;
 • kandideerija selgesõnaline nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on näiteks värbamisprotsessiga seotud tegevuste toetamine, värbamisprotessi juhtimine ja tööle kandideerijaga ühenduse võtmine seoses värbamisdokumentide ja valikuprotsessiga.
 

5. Milliseid isikuandmeid töötleme? 

Seoses Tööle kandideerijate registriga töötleme järgmiseid tööle kandideerijate isikuandmeid:

 • kandideerija põhiandmed, näiteks nimi*, sünnikuupäev, isikukood ja/või muu identifikaator, emakeel;
 • kandideerija kontaktandmed, näiteks isiklik e-posti aadress*, isiklik telefoninumber, kodune aadress;
 • teave vakantse töökoha osas, näiteks teave kõnealuse ametikoha osas sh. teave töösuhte olemuse ja liigi kohta ja taotlusprotsessi jaoks määratud kontaktisikute andmed, töötasu suuruse ettepanek/soov, teave selle kohta, millal saab tööle kandideerija tööle asuda;
 • muu teave, mida kandideerija on esitanud enda, oma tausta jne kohta seoses kandideerimisavalduse esitamisega, näiteks haridus ja muu haridusalane teave*, omandatud kraadid*, elukutse, töökogemus (näiteks varasemad tööandjad, varasemate töösuhete alguskuupäevad ja kestused, varasemad tööülesanded), keeleoskus*, muud erioskused, isikuomaduse kirjeldus, erinevad tunnistused ja hinnangud, internetis leitavate profiilide ja portfooliote lingid, soovitajad; 
 • teave kandideerija värbamisprotsessi kohta, näiteks teave eesseisvate täiendavate tööintervjuude või värbamisprotessi katkestamise kohta;
 • muu teave, mida kandideerija on ise vabatahtlikult esitanud seoses värbamisprotessiga või muul viisil selgesõnaliselt avaldanud professionaalsetel eesmärkidel (nt LinkedIn`s).

Tärniga tähistatud teabe esitamine on kohustuslik, et saaksime Teie kandideerimisavaldust värbamisprotsessi käigus arvesse võtta.
 

6. Kus kohast me saame andmeid? 

Saame andmeid peamiselt asjaomaselt kandideerijalt endalt. Kasutame muid andmete allikaid kohaldatavate seaduste ja määruste piires. Samuti kasutame vajadusel värbamiskonsultante. 

Tööle kandideerimise avalduse esitamisega annab kandideerija nõusoleku andmete kogumiseks oma ametialastelt profiilidelt niivõrd, kuivõrd selline kogumine on vajalik arvestades vakantse ametikoha olemust.
 

7. Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Kooskõlas kehtivate õigusaktidega avaldame isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellel on seaduse alusel õigus käesolevast registrist teavet saada. Samuti võime kooskõlas õigusaktidega avaldada informatsiooni muul otstarbel.

Kaasame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest. Kasutame volitatud töötlejaid töötajate isikuandmete töötlemisel järgmiste teenuste jaoks:

 • Personaliteenused ja -süsteemid
 • Juriidilised teenused
 • IT-süsteemid

Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud meie volitatud töötlejatega. 

Me ei avalda (v.a eespool nimetatutele) registrisse kantud isikuandmeid kolmandatele isikutele, ilma kandideerija selgesõnalise nõusolekuta.

Me ei avalda töökohale kandideerijatega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.
 

8. Kuidas me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema töökohale kandideerijate ja töötajate andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel. Samuti säilitame lukustatud ruumides paberkoopiaid isikuandmetest ja nendele andmetele on juurdepääs lubatud ainult nendele isikutele, kellel on vastav õigus tulenevalt nende tööülesannetest.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on töötlemise eesmärgist tulenevalt vajalik. Üldjuhul kuni 1 aasta töökohale kandideerija isikuandmete laekumise kuupäevast. Juhul kui tööle kandideerija saab ettevõtte töötajaks, säilitatakse tema kandideerimisdokumendid töötaja registri osana vastavalt selle andmekaitsetingimustele.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.
 

9. Millised õigused on Teil kui tööle kandideerijal? 

Tööle kandideerijana on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut. Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil. 

Kandideerijana on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist, ühtlasi on Teil õigus vajadusel esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.